Categories
Kandidatarbete 2021

Greta Faxberg

PORTAL |


Jag hade tre huvudmål för stadsplanen där det första var att ge Göteborgs invånare tillgång till kajkanten, detta formulerades som att jag ville “demokratisera kajen”. Detta gjorde jag genom att lägga offentliga verksamheter och platser så som park, torg och handelsplats här samt att förlänga gatorna från Majorna ned till vattnet och skapa tydliga riktningar och siktlinjer hit. Det andra målet var att jag ville skapa någon slags platsbildning framför huvudentrén till Sjöfartsmuséet. Här finns möjlighet för ett trevligt gatuliv dels på grund av närheten till Stigbergstorget, att det finns både museum och bryggeri precis där platsen ligger samt kafé bara några meter längre ned längs med fasaden. Jag skapade därför ett litet torg här. Trappor leder ned till en odefinierad grönyta som ger plats åt och visar upp den ståtliga museibyggnaden och Sjömanshustrun just intill. Detta mål formulerades som “förtydliga entrén till Sjöfartsmuséet”. I och med att barriären Oscarsleden skulle göras om till en boulevard just för att sluta vara en barriär ville jag skapa ett trevligt stråk längs med vattnet. Jag ville att det skulle fungera som flanörsstråk och cykelstråk i första hand. Min inspiration var Vasaallén som jag upplever både knyter samman, skapar rumslighet och möjliggör för i första hand gångtrafikanter och cyklister att röra sig sömlöst mellan gatans båda sidor. Mitt tredje mål formulerades därför som “skapa huvudstråk längs vattnet” och genomfördes helt enkelt genom att flytta om Oscarsleden till ett mer kajnära läge.

I illustrationsplanen ovan syns biblioteket förlagt i en park och hur det knyter an till den nya saluhallen och marknadsplatsen. Den inryms i det gamla fiskemagasinet från 1920-talet som flyttats längre österut på kajen. Här syns också ett nytt resecentrum, en mindre klubbstuga med dusch, WC och en större gemensamhetslokal för den som lagt an i båtkajen. Övriga byggnader är bostadshus.

När jag började rita på min byggnad var det det stora fönstret i norrläge och trappan som löpte längs med det som blev det jag byggde mitt koncept runt. Jag insåg efter hand att mitt fokus hade hamnat på att man var tvungen att kliva in i biblioteket för att uppleva dess storhet. Takhöjden i bottenvåning är drygt 4 m och mellan 5-7 m på ovanvåningen. Jag formulerade mitt byggnadskoncept som att “byggnaden skall ha en anspråkslös exteriör men när man öppnar portarna skall man kliva in i en magisk värld, precis som när man läser en bok”.

När man kliver in i bibliotekets entrérum/huvudrum möts man som besökare av en väl tilltagen vattenspegel. I den finns en brygga med sittplatser som man kan kliva ut på. Här kan man slå sig ned och läsa en bok eller tidningen och lyssna till fontänens porlande. Jag ville att biblioteket skulle bidra med ett lugn i en annars hektisk vardag, en sinnlig upplevelse.

Övervåningen bygger på samma planlösning som nedervåningen och består i huvudsak av ett stort, öppet rum. Även här finns sittplatser framför det stora fönstret och trappan.