Categories
Kandidatarbete 2021

Alice Wink

FISKEHAMNEN

Omvandlingen av Göteborgs fiskhamn innebär en unik möjlighet att tillgängliggöra Göta älv för stadens invånare. Projektet syftar till att skapa en mängd av offentliga rum i relation till vattnet, Majorna och olika angränsande stråk. Fyra olika typologier ger en enhetlig men omväxlande stadsdel som inordnar sig i Majornas gatustruktur. Däremot skapas en stor hierarkisk skillnad mellan gatorna. Visuella kopplingar till olika tidlager, landmärken i staden och inramningen av vatten ger kvalité till användare av dom offentliga ytorna samt boende. Bostadsområdena präglas av halvprivata gaturum med unika boendekvalitéer.


PERSPEKTIV 1. VY FRÅN AKTIVITETSPARK
PERSPEKTIV 2. VY ÖVER BASSÄNG


ETT OFFENTLIGT RUM I BÄSTA LÄGE

Biblioteket är en del av den älvsnära sekvensen av offentliga rum. Avdelningarna sträcker sig från Valfrid Palmgrens park i söderläge till läsrummens älvsutsikt i norr, en riktning som också återkommer i bokhyllornas placering. Fiskehamnens bibliotek har en stark koppling till sin målgrupp och omgivning genom specifika funktioner. Projektrum, scen, café och utemiljöer ger möjlighet till samarbete med andra aktörer i samhället. En generalitet i rummens utformning ger möjlighet till utveckling över lång tid. Byggnadens form är en upprepning av den befintliga strandens lutning och samtidigt en referens till fiskeindustrins hallar. Den har en sockel som ger utrymme för den föränderliga golvnivån likväl som funktioner exteriört. Gaveln upprepas interiört och ges en mängd funktioner, rumsliga och konstruktionsmässiga.
PERSPEKTIV 3. VY FRÅN VALFRID PALMGRENS PARK


PERSPEKTIV 4. VY FRÅN ENTRÉRUMPERSPEKTIV 5. VY FRÅN LÄSRUM MED ELDSTAD PÅ VUXENAVDELNING